Zpět

Doprava ve městě

Přidáno 15. 6. 2021
Holešov je dlouhodobě přetížen dopravou, která je zvláště v centru velmi intenzivní. Proto nové vedení města, ve snaze tuto situaci řešit, přišlo s myšlenkou vypracování generelu dopravy.
 
Práce byla zadána společnosti HaskoningDHV Czech Republic, která se v této oblasti těší významné prestiži.

Generel spočívá v analytické části, jehož základem je popis stávajícího stavu z provedených průzkumů a pojmenování základních problémů dopravy ve městě. Průzkumy byly organizovány jednak za pomocí 40 studentů gymnázia a dále metodou automatického sčítání dopravy dle technických předpisů Ministerstva dopravy. Byly provedeny průzkumy směrové, křižovatkové a profilové v kategoriích vozidla osobní, nákladní, těžké nákladní, autobus, cyklista a chodec.

Z těchto údajů pak byly pojmenovány kritické body naší dopravy. Uvedu pár příkladů: nejzatíženější ulicí je ulice Palackého s 13 000 vozidly denně, přes náměstí projede 4 500 vozidel, nejzatíženější je křižovatka u Lidlu s 18 100 vozidly za den, ale díky kruhovému řešení kapacitně vyhovuje, nejhorší křižovatkou je Palackého-Nerudova-Grohova s 14 400 vozidly a její průchodnost ovlivňuje pak ostatní trasy ve městě. Denně městem projíždí 4 300 tranzitních vozidel. Lze jasně doložit, že pokud by se pokračovalo realizací studie na protnutí průmyslové zóny průjezdnou komunikací, kterou schválila v září 2020 minulá rada Zlínského kraje vedená KDU-ČSL, ve městě by poklesla doprava o třetinu!

Cílem a smyslem generelu je zlepšení mobility a dostupnosti města všem účastníkům provozu, tedy chodcům, cyklistům, automobilům a to včetně parkování, tedy dopravy v klidu. Generel je základním inženýrským dokumentem v oblasti rozvoje dopravy a navrhuje řešení a to i v časové ose, kdy se počítá s rozvojem města. Generel byl dokončen v loňském roce. Nyní náš čeká realizace jednotlivých opatření. Začali jsme s těmi největšími problémy. Již na podzim 2020 jsme připravili studii kruhové křižovatky Palackého-Nerudova-Grohova. Také chceme, aby cyklisté měli své bezpečné místo na komunikacích, ale přitom se nepohybovali mezi chodci. Bohužel zatím narážíme na nepochopení vlastníka krajských komunikací, kterým je Zlínský kraj, který naše návrhy odmítá. Zkušenosti z jiných měst nám však dávají za pravdu.

Věřím, že přijde doba, kdy se nám nová řešení v Holešově podaří dojednat. Zatím připravujeme řešení problémů, které vlastnicky dokážeme, postupně je projednáváme a chceme realizovat. Jedním z takových řešení je například zjednosměrnění Pivovarské ulice nebo budování dalších parkovišť (např. vloni zrealizované parkoviště na Novosadech u DPS nebo na Plačkově, které řeší mj. bezpečný přístup dětí do II. ZŠ či Sokola). Všechny nově budované investice chceme realizovat již v souladu s tímto schváleným generelem.
 
Ing. Pavel Karhan,
místostarosta města Holešova