Zpět

MVDr. Zbyněk Miklík

člen výboru
Člen výboru
Ochrana kvalitní zemědělské půdy a zdrojů pitné vody v okolí města Holešova je naše prvořadá povinnost. Za  důležité odvětví pro budoucí generace pokládám výrobu kvalitních a zdravotně nezávadných regionálních potravin.

Narodil jsem se 17. 9. 1966. Do základní školy jsem chodil v rodných Všetulích. Po absolvování základní školní docházky jsem vystudoval Gymnázium L. Jaroše v  Holešově. Mou velkou zálibou je od mladých studijních let příroda a vše co s touto záležitostí souvisí. Touha po hlubším poznání zákonitostí přírody mně vedla k dalšímu studiu. Rozhodl jsem se studovat veterinární medicínu na Vysoké škole veterinární v Košicích. Na této škole se mi líbilo a celé studium jsem jezdil do Košic. V Košicích jsem vystudoval obor všeobecné veterinární lékařství. Po tomto studiu jsem ještě dálkově studoval na Veterinární a Farmaceutické univerzitě v Brně a získal jsem úplné vzdělání v oboru veterinární hygiena potravin a ekologie.
 
Dnes pracuji jako terénní veterinární lékař v oblasti Holešova, Bystřice pod Hostýnem a Kvasic. Zabývám se převážně léčbou a prevencí nemocí velkých hospodářských zvířat. Také pracuji na velkokapacitním kravíně ve Střižovicích, kde se chová 850 ks dojnic. Často navštěvuji soukromé zemědělce ve výše uvedených oblastech a pomáhám jim řešit jejich problémy. V těchto oblastech rovněž monitoruji výskyt nákaz hospodářských zvířat a zvěře přenosných mezi zvířaty navzájem a také řeším problematiku přenosných nákaz ze zvířat na člověka.

Celý svůj život žiji ve Všetulích a v Holešově. Mám manželku Lenku, která je mi velkou oporou při mé časově náročné práci. Společně vychováváme 3 syny – Davida, Josefa a Tadeáše. Také máme malou vnučku Terezku. Všichni společně se zabýváme zemědělstvím a chovem domácích zvířat.

Můj největší koníček je od útlého dětství myslivost. Aktivní myslivostí se zabývám již 30 let. K myslivosti také patří překrásné tradice, zvyky a obyčeje. Se svými přáteli myslivci organizujeme „Hubertský den“ v Holešově. Zabývám se rovněž chovem a výcvikem loveckých psů a také jsem kynologickým rozhodčím pro zkoušky loveckých psů. Jsem chovatelem ohaře našeho národního plemene Českého fouska.

8 let jsem pracoval v komisi životního prostředí a dopravy MěÚ Holešov. Vzhledem ke svým znalostem a schopnostem bych se chtěl i nadále zabývat oblastí životního prostředí.