KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Informace o činnosti zastupitelů KDU-ČSL na zasedání Zastupitelstva města Holešova
Zpět

Informace o činnosti zastupitelů KDU-ČSL na zasedání Zastupitelstva města Holešova

Přidáno 25. 11. 2014
Ilustrační foto
Příspěvky, se kterými vystoupili zastupitelé zvolení za KDU-ČSL na zasedání Zastupitelstva města Holešova konaném dne 24. 11. 2014.
1. Návrh na usnesení ve věci zřízení strategického výboru
 
K vytvoření nového výboru musí být jednoznačně dána jeho náplň a přesně stanoveny jeho kompetence. Navrhuji proto, aby zastupitelstvo města přijalo následující usnesení:

ZM zřídilo výbor strategického rozvoje jako poradní výbor zastupitelstva, řešící komplexně všechny oblasti města a to s dlouhodobým výhledem. Tedy jak záležitosti organizace a fungování úřadu, tak ve spolupráci s finančním výborem finanční plán města a odborem investic investiční rozvoj města a to ve vzájemné koordinaci. Strategický výbor by se měl vyjadřovat k současným problémům ve vztahu k budoucnosti (např. prodejům majetku), aby tak zpracovával nadčasové myšlenky a dával podněty ke vzniku dalších projektů. Vytvářel tak databanku projektů, které by se pak realizovaly za pomoci dotačních programů a spouštěcím mechanismem by bylo zastupitelstvo města. Tyto projekty by však na sebe navazovaly a v konečném důsledku vytvářely mozaiku celkově pozitivního zdravého rozvoje města. Jeho úkolem by byla samozřejmě i práce s územním plánem, mezi jeho dlouhodobé úkoly pak i trvale udržitelný stav majetku města i majetku neziskového sektoru přinášející užitek všem občanům města.

Závěry výboru by po schválení ZM byly závazné pro volební období a základním stavebním kamenem pro nové ZM.

Základní kompetencí VSR by bylo vyjadřovat se ke všem materiálům souvisejícím zejména s:

· územním plánem
· rozpočtem
· investičními záměry
· nabytím či prodejem majetku
· činností organizací města, jejich vznikem či likvidací a reorganizací

za zastupitelský klub KDU-ČSL:
Ing. Pavel Karhan
 
Výsledek:
 
Zastupitelé za KDU-ČSL předložili návrh na strategický výbor. Našim cílem bylo dát mu ihned od počátku jeho vzniku přesnou náplň a kompetence. Ovšem NÁVRH NEBYL PŘIJAT, ale výbor byl zřízen. To je v rozporu s naší představou a hrozí, že se vytvoří výbor již předem odouzený k neschopnosti.

Přestože byly již známy i návrhy na personální obsazení výboru, koalice trvala na tom, že se výbor zřídí bez obsahu a obsazení, a to se dojedná až za měsíc.

Proto jsme nehlasovali pro zřízení, ale pro PŘERUŠENÍ BODU.


2. 
Návrh na usnesení ve věci měsíčníku Holešovsko

Návrh, aby zastupitelstvo města pověřilo starostu města:

· vypracováním a předložením materiálu týkajícího se zřízením a jmenováním redakční rady Holešovska, v souladu se zněním tiskového zákona
· vypsáním výběrového řízení na redaktora, s požadavkem na jeho odbornost
· rozhodnutím o vydávání 14deníku, tak jak je Holešovsko zaregistrováno
· předložením ekonomické rozvahy v těchto variantách:
 · Holešovsko jako čtrnáctideník (20 čísel) ve stávající podobě             
· Holešovsko čtrnáctideník na obyčejném papíru, černobíle, s menším počtem stran, cca 14
 
· vypracováním kalkulace na výrobu, tedy na cenu grafiky strany, tisk při 2000 ks a 5000 ks, mzdové náklady na 1 redaktora a 1 pracovníka redakce.

· rozpracováním návrhu na distribuci Holešovska zřízením dobrovolných výdejních míst - zařízení města a budovy města, CPS, MKS, MÚ, poliklinika, DPS,..., a ostatních dobrovolníků: obchody, restaurace zastávky,.. a tím snížení ekologické zátěže díky upřesnění počtu žádaných výtisků i lepší rozšíření do regionu Holešovska.
 
· ekonomickou variantu při distribuci prodejem výtisku za 9 Kč / ks
· připravit výběrové řízení na tiskárnu ve variantách:
· pouze tisk
· grafika a tisk

Materiály připravit tak, aby bylo možné rozhodnuté varianty zapracovat do rozpočtu města 2015.
                                                                     
Termín 22. 12. 2014

za zastupitelský klub KDU-ČSL:
Ing. Pavel Karhan

Výsledek:
 
O NÁVRHU, který předložil zastupitel Ing. Pavel Karhan v otázce Holešovska SE nakonec NEHLASOVALO, ale na úkoly starosta odpoví zastupitelům do příštího Zastupitelstva města.


3. 
Návrh na doplnění usnesení 
 
Aby zastupitelstvo města odsouhlasilo zařazení hrobu čestného občana města Holešova prof. Jana Šráčka do seznamu hrobů čestných občanů města Holešova.

                                                                                                         Termín: ihned

Zdůvodnění:
 
Na zasedání Zastupitelstva města Holešova, konaného dne 25. 10. 1994, byl přijat můj návrh na zapsání prof. Jana Šráčka do knihy čestných občanů našeho města. Prof. Jan Šráček (25. 10. 1885 – 5. 12. 1980) byl významnou osobností  veřejného a kulturního života Holešova, která se městu nikdy nezpronevěřila. Dne 1. 9. 1933 se stal členem profesorského sboru holešovského reálného gymnázia a jako pedagog působil v Holešově až do svého odchodu do důchodu v r. 1957 s výjimkou tří měsíců po únoru 1948, kdy byl z politických důvodů přeložen do Znojma. Po návratu ze Znojma, v důsledku politické diskriminace, vystřídal různá působiště a od roku 1950 působil až do důchodu na chlapecké škole. V roce 1938 byl zvolen starostou města a od roku 1946 do roku 1948 předsedou Okresního národního výboru.

Až do konce života neztratil Jan Šráček živý zájem o veřejné dění. Aktivně působil ve Vlastivědném kroužku města Holešova, po léta provázel návštěvníky při prohlídkách  památek našeho města a mj. působil jako kustod Šachovy synagogy. Byl horlivým organizátorem a průvodcem zájezdů po naší vlasti i do zahraničí.
 
za zastupitelský klub KDU-ČSL:
Ing. František Rafaja

Výsledek:

NÁVRH BYL PŘIJAT. Přesná formulace bude ještě zveřejněna. V diskusi se vystupující zastupitelé a vedoucí TS Ing. Strnad shodli na tom, že město provede jakousi inventuru hrobů čestných občanů, o které se pak budou starat Technické služby tak, aby byly hroby zachovány v důstojném stavu.