KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Průmyslová zóna je důležitou součástí Holešovska
Zpět

Průmyslová zóna je důležitou součástí Holešovska

Přidáno 19. 8. 2020
Ilustrační foto

Strategická průmyslová zóna v Holešově vznikla v roce 2005 v návaznosti na rozhodnutí Zlínského kraje (ZZK č. 202/Z08/05). Kraj za neobyčejné aktivity tehdejšího hejtmana Libora Lukáše od ing. Miloslava Tuttera odkoupil akcie za 325 mil. Kč a stal se tak vlastníkem společnosti i TTT Air (letiště Holešov), později přejmenované na Industry Servis ZK, a.s., od níž Zlínský kraj koupil za 292 mil. Kč letištní budovy a pozemky v rozloze 182 ha. Koupí těchto nemovitostí byla zahájena i vlastní realizace průmyslové zóny Holešov a to i přes skutečnost, že byla umístěna na zdroji pitné vody pro 30tis. Obyvatel, na což již tehdy poukazovala některá vyjádření odborníků.

V roce 2006 obdržel Zlínský kraj první dotaci na projekt, přičemž pozemky zóny v rozloze minimálně 100 ha byly Ministerstvem průmyslu a obchodu určeny pro strategického zahraničního investora.

Výstavba infrastruktury byla zahájena v roce 2008-2009 a byla přizpůsobena potřebám tzv. strategického investora. Proinvestováno (včetně výkupu pozemků) bylo celkem 1 451 mil. Kč, z toho státní dotací bylo uhrazeno 1 085 tis. Kč (75%) a Zlínským krajem 366 mil. Kč (25%). Ministerstvem bylo stanoveno, že Zlínský kraj je povinen zajistit v zóně 8 640 pracovních míst a 19 mld. příchozích investic. Tyto závazné indikátory jsou nyní upraveny na 4 000 pracovních míst a 10 mld. příchozích investic.

Negativně se do povědomí holešováků zapsala zóna hned prvním investorem, kterým byly gumárny společnosti Mitas a které by zcela jistě byly obrovskou ekologickou hrozbou. Občané proto vytvořili spolek, sesbírali na 2000 podpisů a prostřednictvím svého předsedy Mgr. Krajcara této investici zabránili. S odstupem času je třeba panu Krajcarovi poděkovat. Na základě tohoto příkladu, jsou veškeré další investice pečlivě zvažovány a všechny záměry podrobeny důkladným řízením a to je ten pravý důvod, proč zóna není naplněna.

Zajištěním projektu byla pověřena společnost Zlínského kraje, Industry Servis ZK, která na základě smluv se Zlínským krajem vykonává správu a údržbu majetku v zóně, inženýrské, realitní a marketingové činnosti.

Společnost Industry dlouhodobě vykazovala ztrátu hospodaření okolo 3 mil. Kč ročně a Zlínský kraj hradil provozní výdaje ze smluv s Industry 7- 9 mil. Kč ročně.

Nové vedení kraje v roce 2016 a 2017 v čele s hejtmanem Jiřím Čunkem v souladu se svým volebním programem provedlo finanční, institucionální a personální vyhodnocení situace a záměrů s cílem zefektivnit správu zóny a uspořit tak veřejné prostředky.

V souvislosti s tím:

― Bylo vyměněno a zúženo vedení společnosti z 3 na 1 člena představenstva a byla ponížena ztráta společnosti o více jak 1 mil. Kč ročně. Před změnou v roce 2015 byla ztráta Industry 2,9 mil. Kč, v roce 2016 2,6 mil. Kč. Po změně, v letech 2018 a 2019, byla ztráta ponížena na 1,6 mil. Kč a 1,8 mil. Kč.

― Byly poníženy výdaje Zlínského kraje na smlouvy s Industry z dřívějších 7 až 9 mil. Kč bez DPH ročně na 5,5 mil. Kč v roce 2019, což znamená úsporu ve výdajích Zlínského kraje cca 2 mil. ročně.

― Byl ponížen počet pracovníků, kteří administrovali projekt zóny na Zlínském kraji z 4 na 1,5 zaměstnance a jejich práce byla přenesena na Industry. Úsporu osobních nákladů na Zlínském kraji lze vyčíslit na cca 1,5 mil. Kč ročně.

Přijatá opatření nového vedení přinesla zvýšení produktivity práce, finanční úsporu Zlínskému kraji minimálně v rozsahu 3,1 mil. Kč ročně a zlepšený výsledek hospodaření na Industry o 1,8 mil. Kč ročně. Úspora celkem je tedy cca 5 mil. Kč ročně, aniž by došlo k ponížení rozsahu vykonávaných prací, spíše naopak. Mnohé se od roku 2017 v projektu podařilo uskutečnit a zlepšit.

Na prvním místě je vždy ochrana životního prostředí a zejména pitné vody. Tato priorita je uplatňována při přípravě a budování infrastruktury i při jednání s investory.

Koncem roku 2017 byla provedena výstavba vnitřní infrastruktury s cílem připravit pozemky v centrální části zóny k prodeji a podpořit tak menší lokální firmy, které již nemají ve svých sídlech možnost dalšího rozšiřování. Při výstavbě kanalizace v centrální části zóny byla použita ojedinělá technologie dvouplášťová kanalizace.

― V bezprostřední blízkosti jímacího vrtu v Holešově bylo v roce 2017 a 2018 na pozemcích zóny vysázeno biocentrum (v počtu cca 53 tisíců stromků). Náklad na vybudování biocentra dosáhl hodnoty 1,1 mil. Kč vč. DPH.

― Byl přehodnocen způsob údržby zelených ploch ve prospěch fauny a udržení vody v krajině. Omezeno bylo sečení některých travních porostů.

― Do smluv se zemědělci, kterým je zóna z větší části propachtována, byly nově zapracovány podmínky zvýšené ochrany vod při ošetřování zemědělských plodin.

― Také při vyhodnocování příchozích záměrů investorů do zóny je voda a ochrana životního prostředí vždy v popředí. Každý záměr je od počátku projednáván se samosprávami a správcem jímacího území, společností VAK Kroměříž. Umisťovány jsou pouze záměry, které nejsou v rozporu s ochranou životního prostředí.

Vzhledem k umístění zóny na zdroji pitné vody a z části i v zemědělském půdním fondu je jisté, že nikdy nebude možné zónu obsadit v dříve plánovaném rozsahu a termínu.

Proto stále jednáme o snížení závazných ukazatelů parametrů a prodloužení doby realizace. Počet plánovaných zaměstnanců klesl na 4 000 a je žádáno o ponížení na cca 2 000 pracovních míst. Dobu realizace se koncem roku 2017 podařilo prodloužit z roku 2026 až do roku 2040.

Především se však upustilo od požadavku na umístění strategického investora, který byl předpokládán v ploše od 100 ha do 150 ha plochy. Také byla zdůrazněna ochrana zemědělského půdního fondu s doporučením MPO obsazování ploch, které nejsou dotčeny zemědělským půdním fondem.

V současné době v zóně pracuje 247 osob, prodáno je 7 ha pozemků, příchozí investice jsou 565 mil. Kč. Zasmluvněno smlouvami budoucími kupními a kupními s odkládacími podmínkami je dalších 26 ha s předpokládaným počtem pracovníků 275 a příchozími investicemi 3,6 mld Kč. Tyto záměry jsou v projektové přípravě s předpokladem výstavby v letech 2021–2024.

Jsou připravovány další záměry menších lokálních investorů, jejichž vlastní realizace je podmíněna dalšími kroky. Není tedy jisté, zda skutečně budou zrealizovány, ale je reálný předpoklad, že v následujícím období budou v centrální části zóny uskutečněny záměry místních a okolních podnikatelů, kteří o odkup pozemků již požádali a jejich činnost je pro dané území vhodná a není nebezpečná pro životní prostředí.

Jsem přesvědčen, že toto významné území v katastru města Holešova a Zahnašovic a spravované z veřejných prostředků musí sloužit občanům. Je nesmyslné tento prostor uzavřít závorou (a dokonce i pokutovat lidi, tak jak se v minulosti dělo, za působení jednatele pana Němce). Zvláště pokud centrem Holešova projede 15 tisíc vozidel denně a zprůjezdněním zóny by jich třetina ubyla. To by nám všem v Holešově výrazně pomohlo. A právě takovýto „obchvat“ je jedním z hlavních úkolů, který jsem si jako místostarosta Holešova stanovil. Díky vyjednaným pozitivním změnám v přístupu Ministerstva průmyslu a obchodu a Zlínského kraje k zóně Holešov je studie na nové řešení zóny, kde bude mít své místo jak propojovací komunikace, tak další biokoridory, krajinná zeleň a komunikace i pro cyklisty a chodce, včetně prostorů pro sportovní vyžití a služby. Počítáme i se zasakováním nekontaminované dešťové vody vytvořením zasakovacích průlehů.

Chceme tím maximálním způsobem ochránit pitnou vodu a životní prostředí, kterému v uvedené lokalitě nesvědčí ani intenzivní zemědělská výroba. Chceme, aby průmyslová zóna byla do budoucna přívětivá pro podnikatele, zaměstnance a obyvatele okolních obcí.

Za obrovský posun považuji vzájemnou vstřícnost a ochotu řešit společné problémy. Studie se pak stane podkladem investičního záměru kraje a je pak na jeho zastupitelích, jak rozhodnou o jeho realizaci. Věřím, že ani nadcházející krajské volby nepřinesou v tomto pozitivním vývoji žádný zvrat.

Studie byla schválena 21. 9. 2020 radou zlínského kraje a den po té představena veřejnosti na holešovském zámku.

Ing. Pavel Karhan,
předseda DR industry servis